Misstaget på Skeppsbron får inte upprepas

Debattartikel i GT

De stora projekten i Älvstaden har börjat lämna visionsstadiet. Nu handlar det om att göra verklighet av visionerna. Det är en ny epok i stadens historia som kommer att ställa stora krav på det praktiska genomförandet. De flesta planer håller både tidplan och budget, och i Lindholmshamnen och Kvillebäcken står de första husen redan färdiga. Men vissa projekt kommer att behöva arbetas om för att bli realistiska. En hel del tuffa beslut och hårda prioriteringar kommer att krävas. Det är vi socialdemokrater beredda att ta ansvar för.

Göteborg har inlett en historisk stadsomvandling. Det står byggkranar över hela staden – från centrum till ytterstadsområdena. Vi har den högsta byggtakten sedan miljonprogrammet på 70-talet. Stora infrastrukturprojekt som Västlänken, Marieholmstunneln och Hisingsbron kommer att göra det lättare att röra sig i och genom staden. För att skapa en mer sammanhängande och hållbar stad så växer Göteborg inifrån och ut. Stadsdelar som varit avskurna från varandra binds samman med nya stadsstråk. Ju mer staden vävs samman desto större blir nätverksfördelarna, oavsett om det handlar om kommunal service, kommersiellt utbud, näringsliv, arbetstillfällen, kultur eller nöjen.

Därför är det också så oerhört viktigt att knyta samman staden över älven. Det är nödvändigt för att få hela Göteborg att hänga samman. En utökad stadskärna som har fäste på båda sidor älven och som bättre kopplar ihop stadens olika delar är något som hela staden vinner på. Bygget av Älvstaden omfattar flera stora stadsutvecklingsprojekt längs med älven - Centralenområdet, Södra Älvstranden, Frihamnen, Lindholmen, Backaplan, Gullbergsvass och Ringön - och kommer att pågå under många år framöver. De tiotusentals nya bostäder och arbetsplatser som kommer att byggas här kommer inte bara att stärka centrala Göteborg, utan hela staden och regionen.

Efter att visionen för Älvstaden antogs 2012 så har arbetet med att få fram konkreta detaljplaner drivits framåt. Det har varit ett svårt och utmanande arbete av flera anledningar. Dels så handlar det i många fall om mycket stora och komplexa planer. De är också sammanvävda med varandra och med andra stora infrastrukturprojekt i staden på ett sätt som gör dem komplicerade att samordna. Tack vare enastående insatser av byggare, förvaltningar och bolag så har arbetet ändå gått framåt enligt tidplan och budget. Det senaste exemplet är planen för Masthuggskajen som nyligen antogs i Byggnadsnämnden.

Det främsta undantaget är Skeppsbron, där den ekonomiska kalkylen inte höll. Det projektet kommer nu att arbetas om så att vi klarar ekonomin. Det som hände på Skeppsbron visar tydligt hur avgörande det är att exploateringsekonomin är säkrad. Målsättningar och ambitioner måste alltid vägas mot ekonomiska realiteter. Vi politiker har ett stort ansvar, inte bara för att ställa upp höga ambitioner och vackra mål, utan även för att se till att de är genomförbara. Det var det som brast på Skeppsbron. Det misstaget får inte upprepas.

Det är också därför vi vill arbeta vidare med planen för Frihamnen - som troligtvis är det mest komplicerade av projekten i Älvstaden och samtidigt det strategiskt viktigaste. Planarbetet har kommit långt och många frågor är lösta men det är fortfarande en bit kvar innan ekonomin i projektet är säkrad. Vi tror också att det går att få till ännu bättre kopplingar till omgivande stadsdelar. Därför görs nu ett gemensamt arbete för att säkra ekonomin och stärka stråken i planen. Det tror vi är rätt att göra, även om tidplanen i och med detta blir något förskjuten.

I Älvstaden är ambitionerna mycket högt ställda. Det finns stora krav på socialt ansvarstagande, kommunal service, parkmark, offentliga mötesplatser och mycket annat. Ska vi ha råd med att möta de höga kraven så måste vi också ha ett fast grepp om exploateringsekonomin. Stadsbyggande utan visioner och högt ställda krav blir fantasilöst och dåligt. Men utan fungerande exploateringsekonomi och praktiskt genomförande blir det inget alls. För oss socialdemokrater är det självklart att ta ansvar för helheten.

Mattias Jonsson (S)
Ordförande Älvstranden Utveckling

Johannes Hulter (S)
Vice ordförande Byggnadsnämnden

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes