Heden har plats för så mycket mera

Debattartikel om Heden i GPHeden har varit en omtvistad plats under många decennier. Det är en plats som de flesta göteborgare har någon sorts relation till. Därför är det naturligt att varje tanke på förändring av Heden också väcker starka känslor. Det är många som har åsikter om Heden och åsikterna skiljer sig åt väldigt mycket. Allt från att hela Heden ska vara obebyggd till att hela platsen ska fyllas med stadskvarter. Men en sak verkar nästan alla vara överens om och det är att det går att använda dessa 12 hektar mitt i centrala staden på ett mycket bättre sätt än vad som görs idag. Det är svårt att greppa hur stor yta det faktiskt handlar om. Heden är nästan lika stor som hela stadsdelen Haga och dubbelt så stor som Nordstan. En stor del av detta används idag för markparkering, provisorisk bebyggelse eller står helt enkelt tomt. Att göra något bättre av Heden är något som alla göteborgare skulle vinna på. Ett bättre och mer välbesökt Heden skulle stärka Göteborg både socialt och ekonomiskt. Den svåra frågan är hur man väger samman alla olika intressen och alla olika känslor som under årens lopp har knutits till denna plats.

Från politiskt håll har vi en stark enighet om hur Heden bör utvecklas. Heden ska först och främst vara en plats för idrott, kultur och evenemang. De verksamheter som redan idag livar upp området, som Gothia Cup och korpfotbollen, ska även i fortsättningen vara en självklar del av Heden. Det finns dock gott om plats även för andra sporter och aktivitetstyper. Dagens Heden är oerhört underutnyttjad. En plats av denna storlek måste kunna användas av alla göteborgare. Genom att flytta ned parkeringen under mark så kan man bygga levande stadskvarter på en mindre del av Heden, utan att ta yta från idrott och rekreation. På det viset kan man komplettera dagens Heden med öppna bottenvåningar fulla med liv och rörelse och plats för affärer, caféer, idrottsbutiker, omklädningsrum, restauranger, föreningslokaler, konstgallerier, bibliotek, förskolor och mycket annat. Ovanpå bottenvåningarna får man in många arbetsplatser och bostäder som stärker området både socialt och ekonomiskt.

Det förslag som Stadsbyggnadskontoret har lagt följer denna inriktning. Ytan för idrott behålls, ytan för rekreation och evenemang utökas avsevärt jämfört med idag och en mindre del av Heden kompletteras med levande stadskvarter fulla av verksamhet. Fler träd kommer också in. Det tycker vi är en bra avvägning mellan de många olika intressen och åsikter som göteborgarna har i frågan. Eftersom det finns en oro för hur förändringen av Heden påverkar idrottens förutsättningar så kommer vi att ge Stadsbyggnadskontoret ett tydligt budskap att fortsätta studera kvarterens placering och idrottsytans utformning i det fortsatta planarbetet. För oss är det en självklar utgångspunkt att Gothia Cup, korpfotbollen och övriga verksamheter inte ska påverkas negativt.

Det är också viktigt att betona att det är en lång process kvar. Det kommer att finnas gott om tid att diskutera och debattera hur Heden ska förändras. Med det förslag till inriktning som Stadsbyggnadskontoret har lagt så finns det en konkret utgångspunkt för diskussionen och förhoppningsvis ger det möjlighet för ett öppet och inkluderande samtal. Vi lovar att vara lyhörda och öppna för tankar, synpunkter och idéer från alla göteborgare som engagerar sig i frågan. Denna väldigt speciella plats mitt i hjärtat av Göteborg ska vi utveckla och förändra tillsammans, för det allmänna bästa. Vi kan inte lova att alla kommer att bli nöjda men vi lovar att lyssna på alla, även de som inte hörs och syns i media. Heden tillhör alla göteborgare.

Ulf Kamne (MP) Ordförande Byggnadsnämnden
Johannes Hulter (S) Vice Ordförande Byggnadsnämnden
Johan Zandin (V) Ledamot Byggnadsnämnden

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes